· HOME ·      · W I R E S ,   W E B S ,   W A T C H E R S,   F E A R   A N D   O T H E R   C O N T R O L L I N G   A R T I F A C T S ·      · EERIES ·

d a w n : w a i t i n g f o r g o d o t i n s a r a j e v o
a m a n e c e r : e s p e r a n d o a g o d o t e n s a r a j e v o
e g u n s e n t i a : g o d o t · e n z a i s a r a j e v o n
  
©Iñaki Rezola